Chuyên đề “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”

Chuyên đề “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”

         Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-THAS ngày 25/9/2023 của trường Tiểu học An Sơn về Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2023 – 2024;

         Căn cứ vào tình hình thực tế công tác vệ sinh môi trường tại đơn vị trường Tiểu học An Sơn;

        Sáng ngày 09/11/2023, Trường Tiểu học An Sơn triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” kết hợp thực hiện Tuyên truyền “Luật Bảo vệ Môi trường 2020” đến toàn thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học An Sơn