LỄ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC – NIÊN KHOÁ 2019-2024

Ngày 28/5/2024 Trường Tiểu học An Sơn tổ chức Lễ Công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học – Niên khóa 2019-2024

Chúc mừng các em học sinh lớp 5 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập chương trình bậc Tiểu học của bản thân và chuẩn bị bước vào cấp học mới.

Chúc các em học sinh lớp 5 trường Tiểu học An Sơn học tập thật tốt ở cấp học tiếp theo và luôn là con ngoan trò giỏi.

May be an image of ‎3 people, flower, dais, hospital and ‎text that says "‎SAI NANG CAD CHAT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" CT 2P TỤC ĐỔI μάι HEO CHIỀU SÂU, 日樂輝护 NƯỚC CONG HÓA XA HỘI cHй NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM PHONG THUẨNAN عللد HOCANSEN LỄ TÔNG TÔNG KET NĂM Hoc 2023 2024 CÔNG NHAN SINH HOAN THANH NG TRINH TIEU HỌC nguh E un Snans 2024 ገበበ رلا‎"‎‎

May be an image of 7 people and text that says "HЙ ĐỀ NĂM HOC "ĐOÀN KẾT, Ky CƯƠNG, SÁNG TẠO, TIẾP τυc BỔI NÂNG CAO CHAT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ত THEO CHIẾU SÂU, Ao TAO" : LÉTÔNGKET LE TÔNG KET NAM NAMHOC HỌC 2023 ١"

May be an image of 7 people and text that says "AHT ATIEL cHu ĐỀ DE NĂM HỌC DÀN ANET κέT. KYCDUIONG, SĂNG TẠO, TIEP TỤC BỐI Μάι THEO CHIẾU SÂU, NÃNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO RƯỜNG RƯỜNGHỌCTHANTH"

May be an image of 11 people, crowd and text

May be an image of 4 people, lighting and speaker